Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.
Zdravotnícky záchranár ako verejný činiteľ? ( LEGAL NEWS 3/2015)Záchranná zdravotná služba je podľa súčasne platnej legislatívy jednou zo základných zložiek integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike. Z hľadiska špecifického výkonu činnosti záchrannej zdravotnej služby – poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sa záchranári, lekári a vodiči často stávajú terčom verbálnych a nezriedka aj fyzických útokov zo strany samotných pacientov, často dochádza k poškodzovania ich majetku a zdravia. Možnosti obrany majú tieto zložky systému identické s akýmkoľvek iným občanom Slovenskej republiky a ich postavenie pri zachraňovaní ľudských životov nie je žiadnym spôsobom legislatívne posilnené, a to aj napriek tomu, že podstatou ich činnosti je ochrana ústavne chránených a nepochybne najdôležitejších hodnôt občianskej spoločnosti – života a zdravia občanov. Cieľom tohto článku je poukázať na perspektívne právne možnosti ochrany zamestnancov záchrannej zdravotnej služby z pohľadu často diskutovaného štatútu verejného činiteľa a poukázať na výhody, nevýhody a legislatívne možnosti zmeny právneho postavenia zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti z tohto pohľadu.

Vízia AKMN LEGAL:

  • Zabezpečenie rovnakej dostupnosti právnych služieb všetkým kategóriam klientov
  • Poskytovanie komplexných právnych a poradenských služieb
  • Poskytovanie právnych služieb v súlade s hodnotami AKMN LEGAL