K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Medicínske právo

Medicínske právo je dynamicky rozvíjajúce sa odvetvie práva, ktoré si vyžaduje skutočné pochopenie dvoch na sebe závislých spoločenských vied – práva a medicíny. Veľkým špecifikom tohto odvetvia je najmä objektívna nemožnosť postihnúť všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vzťahov medzi lekárom a pacientom, vo forme zákonov alebo iných právnych predpisov.

Termín „lege artis“ má v medicínskom práve rovnako osobitný význam – keďže posudzovanie, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, prislúcha najmä medicíne, nie právu...

Právnici AKMN LEGAL, ako jedna z mála advokátskych kancelárií majú rozsiahle praktické a dlhoročné skúsenosti s riešením vzťahov, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, či už na úrovni pacientov, zdravotníckych zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – a dokonca aj na úrovni spolupráce pri tvorbe legislatívnych predpisov, návrhov zákonov, vyhlášok a nariadení Národnej rady Slovenskej republiky.

Obsahom služby MEDICÍNSKE PRÁVO je najmä:

 • Komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Administrácia sťažností na postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Posudzovanie súvisiacich medicínskych  otázok v spolupráci s renomovanými znalcami v príslušnýchodboroch
 • Uplatňovanie nárokov z nesprávneho poskytovania zdravotnej  starostlivosti,
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy ( finančné náhrady )
 • Ochrana pred neoprávnenými zásahmi do ochrany osobnosti
 • Reparačné a satisfakčné spory ( § 13 a  nasl. Občianskeho zákonníka )
 • Komplexná administrácia povolení na poskytovanie  jednotlivých foriem zdravotnej  starostlivosti, vrátane pracovnej zdravotnej služby
 • Zastupovanie klienta vo vzťahu k zdravotným poisťovniam
 • Zdravotnícke start - up projekty

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S TÍMOM AKMN LEGAL:

Naše dlhoročné praktické skúsenosti s jednotlivými právnymi postupmi podstatne znižujú riziká našich klientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo uplatňovaní práv z nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Ku každému prípadu pristupujeme výsostne individuálne a mimoriadne citlivo – keďže v centre záujmu je život a zdravie človeka, jeho budúcnosť ako aj naša snaha o zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach.

ODPORÚČANIE AKMN LEGAL

Ak máte pochybnosti, či vo Vašom prípade bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, resp. bola voči Vám ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatnená námietka voči správnosti Vášho postupu – kontaktujte nás, či už formou e-mailu alebo telefonicky v kancelárii v Košiciach alebo v Bratislave. Čas posúdenia Vášho prípadu vo vzťahu k možným následkom môže byť rozhodujúci...