K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Hodnoty

Kým vízia AKMN LEGAL hovorí čo by sme chceli dosiahnuť, naše HODNOTY hovoria o tom, ako to chceme dosiahnuť a kto sme :

D O S T U P N O S Ť

Veríme, že právo má slúžiť všetkým. Naša kancelária poskytuje svoje služby tak občanom, ako aj veľkým spoločnostiam. Vždy zachovávame rovnaký prístup a rovnakú úroveň služieb, všetkých klientov si vážime a sme tu pre nich.

P A R T N E R S T V O

Našou úlohou je pomáhať a v prípade potreby aj chrániť hodnoty, ktoré si každý človek v priebehu svojho života buduje. Každého klienta považujeme za rovnocenného partnera. Vo vzájomnej spolupráci a vhodným spôsobom komunikácie sa vždy snažíme nájsť optimálne riešenie, ktoré zodpovedá potrebám aj aktuálnym možnostiam nášho klienta.  S úctou a s rešpektom.

Z O D P O V E D N O S Ť

Naša práca sa nekončí poskytnutím právnej rady alebo služby. Prijaté rozhodnutia často ovplyvňujú život nášho klienta a preto ku každým rozhodnutiam či odporúčaniam pristupujeme s obrovskou zodpovednosťou, v snahe predchádzať rizikám a dosiahnuť úspech klienta.

F L E XI B I L I T A

Vždy sa snažíme byť nablízku, keď nás potrebujete. Naša kancelária dokáže poskytovať  služby takmer na celom území Slovenskej republiky a v prípade potreby aj v zahraničí.  Sme pripravení prispôsobiť sa Vašim plánom a pružne reagovať na Vaše potreby. Sme tu pre Vás.

K O M P L E X N O S Ť

Počúvame a rešpektujeme Vaše názory a naše služby prispôsobujeme Vašim možnostiam, potrebám a cieľom. Napriek širokému spektru nami poskytovaných služieb sa nepovažujeme za „ostrov poznania“. Preto spolupracujeme s renomovanými  odborníkmi v oblasti účtovníctva, auditu, medicíny, stavebníctva a rôznych iných odvetví.