K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Náš tím

AKMN LEGAL advokátska kanceláriaMgr. Maroš Nešťák

je zakladateľom advokátskej kancelárie AKMN LEGAL v Bratislave. Ako samostatný advokát pôsobí od roku 2006. Je jedným z mála právnikov v Slovenskej republike, ktoré možno označiť za odborníka v oblasti právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kedže tejto problematike sa venuje viac ako 10 rokov. Osobne sa venuje starostlivosti o komplexnú právnu agendu obchodných spoločností,  typickou črtou pri jeho právnej práci je absolútna dôslednosť a zmysel pre detail. Klienti sa tak môžu spoľahnúť, že všetky prípadné riziká v každom konkrétnom prípade sú naozaj minimálne.

kontakt: nestak@akmnlegal.sk

Advokátska kancelária AKMN s.r.o. aktívne spolupracuje s viacerými advokátmi a odborníkmi z jednotlivých oblastí spoločenského života na celom území SR a dokáže tak efektívne pokryť potreby klientov prakticky bez územného obmedzenia.