K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016)

Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  

Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)

Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Zdravotnícky záchranár ako verejný činiteľ? ( LEGAL NEWS 3/2015)

Záchranná zdravotná služba je podľa súčasne platnej legislatívy jednou zo základných zložiek integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike. Z hľadiska špecifického výkonu činnosti záchrannej zdravotnej služby – poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sa záchranári, lekári a vodiči často stávajú terčom verbálnych a nezriedka aj fyzických útokov zo strany samotných pacientov, často dochádza k poškodzovania ich majetku a zdravia. Možnosti obrany majú tieto zložky systému identické s akýmkoľvek iným občanom Slovenskej republiky a ich postavenie pri zachraňovaní ľudských životov nie je žiadnym spôsobom legislatívne posilnené, a to aj napriek tomu, že podstatou ich činnosti je ochrana ústavne chránených a nepochybne najdôležitejších hodnôt občianskej spoločnosti – života a zdravia občanov. Cieľom tohto článku je poukázať na perspektívne právne možnosti ochrany zamestnancov záchrannej zdravotnej služby z pohľadu často diskutovaného štatútu verejného činiteľa a poukázať na výhody, nevýhody a legislatívne možnosti zmeny právneho postavenia zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti z tohto pohľadu.

Podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Áno či Nie? (LEGAL NEWS - 2/2015)

  V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že pacienti, prípadne ich rodinní príslušníci, ktorí sa domnievajú, že im nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne podávajú takmer okamžite „sťažnosť“, resp. podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.( ďalej v texte aj ako “Úrad“) Podávanie podnetov tohto typu sa žiaľ stáva „ národným športom“, pričom podľa oficiálnych štatistických údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo len v roku 2014 podaných 1641 podnetov, z ktorých takmer 57% sú sťažnosti, týkajúce sa nespokojnosti pacientov, či ich rodinných príslušníkov počas liečby v zdravotníckom zariadení.

LEGAL NEWS - 1/2015 : Riešenie agentúrneho zamestnávania po novele Zákonníka práce od 01.03.2015

Dňa 01.03.2015 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá výrazným spôsobom zasiahla do právnych vzťahov týkajúcich sa agentúrneho zamestnávania a problematiky tzv. dočasného pridelenia.  
«zobraziť 1 z 3 strán»