K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

LEGAL NEWS - Prehľad vybraných zmien právnych predpisov

Pripravili sme pre Vás prehľad dôležitých zmien právnych predpisov, ktoré nepochybne ovplyvnia správanie podnikateľov a živnostníkov v roku 2014

Daňová licencia

Obchodné spoločnosti budú nútené zaplatiť za rok 2014 daňovú licenciu, ktorá má charakter „ minimálnej dane“ a zasiahne spoločnosti  v strate alebo s nízkym ziskom, teda prevažne menšie spoločnosti. V ďalších troch rokoch si o ňu môžu znížiť svoju daňovú povinnosť, no len ak vytvoria zisk. Spoločnosti, ktoré nie sú platcami DPH, zaplatia 480 eur, ak sú platcami DPH, 960 eur. Obchodné spoločnosti s  obratom nad pol milióna eur uhradia 2880 eur.Licencia sa bude vzťahovať aj na obchodné spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť, ako aj právni nástupcovia firiem zrušených bez likvidácie. Nebudú ju platiť nové spoločnosti  ani tie, v likvidácii alebo v konkurze.

Zníženie dane zo zisku

Po predchádzajúcom zvýšení dane pre obchodné spoločnosti z 19 na 23 % táto od januára 2014 klesá na úroveň 22%, zmenu pocítia predovšetkým spoločnosti s vysokým ziskom.

Zmena odvodového zaťaženia dividend

Od januára 2014  sa zdravotné odvody z dividend budú platiť najviac zo 60-násobku priemernej mzdy, čo je 47 160 eur. Maximálne odvody z dividend tak budú niečo vyše 6600 eur.Bez zmeny by bol maximálny strop na odvody až 120-násobok priemernej mzdy, teda 94 320 eur. Znížený strop poslanci schválili až v decembri, no platiť bude už na ročné zúčtovanie poistného za rok 2013.

Zvýšenie odvodov osobám prevádzkujúcim živnosť

Minimálne sociálne odvody živnostníkov sa od januára zvýšia na 133,42 eura a minimálne zdravotné odvody stúpnu na 56,35 eura. Zvýši sa totiž minimálny vymeriavací základ pre odvody (z 393 eur na 402,50 eura). Stúpne aj strop pre odvody (z 3930 eur na 4025 eur). Živnostníci vyššie odvody prvýkrát zaplatia do 8. februára. Zníži sa tiež koeficient na určenie vymeriavacieho základu pre odvody z 1,9 na 1,6. Odvody sa tak budú platiť z vyššej sumy.

Mení sa aj uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov  - Doteraz si mohli živnostníci odpočítať 40 % paušálnych výdavkov. Od januára 2013 sa však zmenil odvodový strop na 5 040 eur za rok, čo pre podnikateľov znamená nový spôsob výpočtu dane z príjmov za rok 2013.

Platby off shore

Platby podnikateľov, ktoré smerujú do krajín, ktoré nemajú so Slovenskom uzavretú zmluvu o výmene informácií, čo sú najmä off shore krajiny, sa budú zdaňovať 35 percentami. Doteraz sa zdaňovali 19 percentami.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Zamestnávatelia s viac ako 20 zamestnancami, budú musieť zvýšiť mzdy, ak sa na tom v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa dohodnú zamestnávateľské zväzy a odbory. Zamestnávateľ dokonca ani nemusí byť nemusí byť členom zväzov, stačí, ak podniká v rovnakom odvetví. Doteraz musel zamestnávateľ s kolektívnou zmluvou súhlasiť. Najviac sa zmena dotkne menších spoločností. Výnimku zo zákona zamestnávatelia s podielom aspoň 1/10 zamestnancov so zdravotným postihnutím, spoločnosti  v úpadku a tie, ktoré podnikajú kratšie ako dva roky. Zákon má preveriť Ústavný súd.

Odpisovanie strát

Podnikatelia – obchodné spoločnosti si môžu od budúceho roka odpisovať straty už len štyri roky namiesto siedmich. Platí to aj retroaktívne, preto opozícia dala podanie na Ústavný súd.

Ak podnikateľ napríklad pred troma rokmi investoval, dostal sa preto do straty a myslel si, že si o ňu bude znižovať sedem rokov daň, vyjde z toho nakrátko, lebo časť straty už neodpíše. Strata sa okrem toho bude odpisovať už iba rovnomerne.

Register účtovných závierok

Obchodné spoločnosti budú od budúceho roka na webe zverejňovať k termínu podávania daňových priznaní všetky prílohy k účtovnej uzávierke. Ide o výkaz ziskov a strát či súvahu. Zverejnia aj výročnú správu. 

Nárast úrokov za neplatenie sociálnych odvodov

Podnikateľ, ktorý nezaplatil načas odvody, sa môže dohodnúť so Sociálnou poisťovňou na splatení dlhu formou splátkového kalendára. Splátky dlžných súm poistného sa mu zvyšujú o úrok, ktorý je teraz vo výške 0,25 percenta ročne, no od januára stúpne na 10 percent.