K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

LEGAL NEWS 5/2014 - Nové pravidlá pri nájme bytu

S účinnosťou od 1.mája sa osobitným  zákonom o krátkodobom prenájme bytu zavádzajú nové pravidlá, súvisiace s nájmom bytu, pre ktoré doposiaľ platila právna úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku.

Osobitosťou nového zákona o krátkodobom nájme bytu je, že poskytuje možnosť zvýšenej ochrany prenajímateľa prostredníctvom nových pravidiel, avšak  len v prípade, ak sa prenajímateľ zaregistruje na príslušnom daňovom úrade. Registrácia je povinná samozrejme len vtedy, ak už nie ste na daňovom úrade zaregistrovaný z titulu inej činnosti - napríklad pri živnosti.

Účel zákona.

Okrem legálneho zakotvenia už v praxi zaužívaných inštitútov, práv a povinností zmluvných strán pri nájme bytu má nový zákon o krátkodobom nájme bytu ambíciu motivovať tých, ktorí prenajímajú byty „načierno“ a nezdaňujú svoje príjmy, aby sa zaregistrovali. Režim krátkodobého nájmu im dáva oproti pravidlám Občianskeho zákonníka isté výhody.

Nové práva a povinnosti.

Podľa súčasnej právnej úpravy napríklad nie je možné si dohodnúť v nájomnej zmluve akékoľvek výpovedné dôvody. Prenajímateľ môže využiť len tie, ktoré sú presne určené Občianskym zákonníkom. Nie je možné si dohodnúť ani kratšiu výpovednú lehotu ako tri mesiace. Ak si v zmluve dohodnete kratšiu výpovednú lehotu alebo iný výpovedný dôvod, bude zmluva v tejto časti neplatná.

Medzi najvýraznejšie zmeny pri krátkodobom nájme bytu podľa novej právnej úpravy patria:

  • možnosť dohodnúť si kratšiu výpovednú lehotu
  • možnosť ukončiť nájom odstúpením od zmluvy
  • možnosť uplatniť si tzv. retenčné právo – t.j. zadržať hnuteľné veci nájomcu v prípade, ak sa nájomca dobrovoľne  a  včas nevysťahuje z nehnuteľnosti a bude mať voči prenajímateľovi nesplatené záväzky
  • zákonom zakotvená možnosť tzv. kaucie – peňažnej zábezpeky zaplatenej vopred prenajímateľovi nájomcom na účely zabezpečenia budúcich pohľadávok prenajímateľa.

Odstúpenie od zmluvy, t.j. okamžité skončenie nájmu prichádza do úvahy v týchto prípadoch:

  • ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
  • nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nie je spôsobilý na dohodnuté užívanie.

Výhodou je, že zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť aj ďalšie dôvody pre odstúpenie od zmluvy o krátkodobom nájme bytu.

Zákon navyše výslovne umožňuje zmluvným stranám dohodnúť prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zmeniť (teda zvýšiť aj znížiť) výšky nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva, ale zároveň stanovuje dôvody a limity jednostrannej zmeny týchto platieb a to maximálne o nárast cien služieb (najmä energií) alebo inflácie. Treba však povedať, že takáto dohoda sa v praxi používala bežne, nový zákon teda reálne reflektuje situáciu na trhu.

Obmedzenia nového zákona.

Už z názvu právnej úpravy vyplýva osobitný charakter právneho vzťahu a to, že ide o krátkodobý nájom. V praxi to znamená, že podľa tohto zákona je možné Zmluvu o nájme v tomto režime uzatvoriť najviac na dva roky a celkovo (vrátane jeho predĺžení) bude môcť trvať najviac šesť rokov.

Aj zábezpeka, ktorá sa v praxi uhrádza vopred pred samotným vznikom nájomného vzťahu je obmedzená a nemôže byť vyššia ako trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Je potrebné podotknúť, že nový zákon určuje obligatórne (povinné) náležitosti zmluvy o krátkodobom nájme bytu, ktorá musí byť uzatvorená písomne.

Úskalia nového zákona.

Nový zákon o krátkodobom nájme bytu zdanlivo nepriniesol nič prevratné a mnohí prenajímatelia či nájomcovia možno skonštatujú, že definované pravidlá sa v praxi už dávno používajú.

Považujem však za potrebné upozorniť, že tieto pravidlá, výhody a nové ustanovenia v zmluvách je možné používať len za predpokladu, že je prenajímateľ registrovaný na daňovom úrade v súvislosti s dosahovaným zdaniteľných príjmov pri nájme bytov.

Ak teda chce prenajímateľ použiť ustanovenia napr. o odstúpení od zmluvy alebo o kaucii ( zábezpeke ) a nie je registrovaný ako platiteľ dane z titulu nájmu bytu, takéto ustanovenia nájomca nemusí rešpektovať a prenajímateľ sa ich legálnym spôsobom nemôže domôcť, nakoľko aplikáciu jednotlivých ustanovení nového zákona o krátkodobom nájme bytu zákon viaže na splnenie registračnej povinnosti.


Poznámka:

Článok o krátkodobom nájme bytu len demonštratívnym spôsobom poukazuje na niektoré vybrané ustanovenia tohto zákona a jeho cieľom je všeobecným spôsobom upozorniť čitateľom na existenciu nových pravidiel pri nájme bytu.