K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Nové partnerské programy AKMN LEGAL - AKMN BASIC

Vždy sa snažíme reagovať na potreby našich klientov a partnerov. Preto prispôsobujeme naše služby aj menším podnikateľom, kde je právnik na full-time často nákladom, ktorý si menšia spoločnosť často nemôže dovoliť. napriek tomu je nesporné, že rozhodnutia podnikateľov sú často konfrontované s nezrozumiteľnou a zložitou legislatívou, pričom každá chyba v posúdení môže znamenť straty alebo ohrozenie činnosti ako takej.

 

Právo má byť dostupné - a práve z tohto dôvodu sme pripravili pre všetky kategórie klientov programy právnych služieb, ktoré reflektujú na ekonomické možnosti každého podnikateľa a nezaťažujú rozpočet malej alebo strednej firmy.

Základným partnerským "balíkom" právnych služieb je program AKMN BASIC, určený pre menšie spoločnosti, podnikateľov a živnostníkov, ktorí nepotrebujú využívať právne služby každodenne, avšak často príjmajú rozhodnutia v oblasti svojho podnikania, kde každá chyba v právnom posúdení jednotlivých krokov môže znamenať vážne následky. Našou úlohou je zabezpečiť, aby bolo podnikanie bez podstatných rizík a poskytovať právne rady vždy, keď je to potrebné.

V rámci programu AKMN BASIC pre Vás zabezpečíme:

  • Každodenné právne poradenstvo vo forme e-mailovej/telefonickej komunikácie
  • Rozsah: Pracovné dni, od 10.00 do 15.00
  • Reakčný čas na zadanie: maximálne 36 hodín
  • Forma výstupu: e-mail
  • Oblasti: obchodné právo, pracovné právo
  • Posudzovanie právnych dokumentov v rozsahu 4 zmlúv za kalendárny mesiac

Program AKMN BASIC je možné upraviť podľa konkrétnych požiadaviek klientov, vždy s ohľadom na Váš predmet činnosti.

Ako vždy, dodržiavame našu základnú zásadu - nebyť len právnikmi, ale byť partnermi vo Vašom podnikaní.Každý deň.

Pre podrobnosti alebo prípravu ponuky AKMN BASIC neváhajte kontaktovať náš tím v Košiciach alebo v Bratislave.

www.akmnlegal.sk/sk/kontakt