K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Otvorenie pobočky AKMN LEGAL v Košiciach

AKMN LEGAL už aj v metropole východu.

Tím AKMN LEGAL rozširuje svoje pôsobenie v rámci Slovenskej republiky a počnúc dňom 4. októbra 2013 otvára svoju pobočku aj v Košiciach, na adrese Park Mládeže 1. Za chod pobočky a poskytovanie právnych služieb v Košiciach a na celom východnom Slovensku je zodpovedný Mgr. Viktor Gumán, s ktorým AKMN LEGAL spolupracuje na partnerskej báze už niekoľko rokov. Podľa zakladateľa a managing directora AKMN Legal, Mgr. Maroša Nešťáka, je otvorenie pobočky v Košiciach ďalším logickým krokom v expanzii advokátskej kancelárie a teritoriálnemu rozšíreniu služieb pre našich partnerov a klientov. Tím AKMN LEGAL je tak schopný poskytovať svoje kvalitné služby na celom území Slovenskej republiky. Tešíme sa na spoluprácu!