K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

PRÁVO NA MIERU

AKMN LEGAL advokátska kancelária

Nové portfólio služieb AKMN LEGAL

V septembri 2013 sme podstatne prepracovali naše portfólio služieb, ktoré sú teraz orientované priamo na core business každého klienta.

Právne služby bývajú často pre potenciálnych klientov neadresné a príliš všeobecné. Z tohto dôvodu sme pristúpili k ponuke typizovaných služieb AKMN LEGAL, . Cieľom našich " balíkov služieb" je byť čo najbližšie potrebám našich klientov a ponúkať služby, ktoré skutočne potrebujú pre svoj business. 

Ponuka našich právnych služieb je teda vždy ušitá na mieru - našim zámerom je poskytovať právne služby tak blízko potrebám klientov, ako je to len možné.

Každý klient, ktorému pripravíme "PRÁVO NA MIERU" vopred presne vie, aký je obsah, rozsah a cena jemu poskytovaných právnych služieb a vyhne sa tak akýmkoľvek prekvapeniam a nepríjemnostiam.

Balíky služieb sú naplnením jednej z našich hodnôt - EFEKTÍVNOSTI poskytovaných právnych služieb. Pre Vás...