K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

WEB PRÁVNIK od AKMN LEGAL

WEB PRÁVNIK je nová služba AKMN LEGAL určená pre našich partnerov a klientov,

 

WEB PRÁVNIK je nová služba AKMN LEGAL určená pre našich partnerov a klientov, ktorá predstavuje snahu právnikov našej kancelárie pružne reagovať na požiadavky dennej právnej operatívy. Obsahom tejto služby je zapojenie právnikov AKMN LEGAL do časového rozvrhu aktivít a činností našich klientov.

Naši klienti už nemusia čakať na reakciu právnikov, vždy vedia, v akom čase bude ich požiadavka na právne služby splnená a sami si môžu určovať časové priority. Najneskôr v priebehu 60 minút obdrží náš klient mailovú správu s uvedením času odovzdania právneho zadania, samozrejme, vždy v závislosti od vstupných podkladov. Pri štandardnom zadaní doba spracovania nepresiahne 12 hodín.

Podrobnosti o službe WEB PRÁVNIK nájdete v sekcii PRÁVO NA MIERU.