K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Nové partnerské programy AKMN LEGAL - AKMN BASIC

Vždy sa snažíme reagovať na potreby našich klientov a partnerov. Preto prispôsobujeme naše služby aj menším podnikateľom, kde je právnik na full-time často nákladom, ktorý si menšia spoločnosť často nemôže dovoliť. napriek tomu je nesporné, že rozhodnutia podnikateľov sú často konfrontované s nezrozumiteľnou a zložitou legislatívou, pričom každá chyba v posúdení môže znamenť straty alebo ohrozenie činnosti ako takej.  

LEGAL NEWS 5/2014 - Nové pravidlá pri nájme bytu

S účinnosťou od 1.mája sa osobitným  zákonom o krátkodobom prenájme bytu zavádzajú nové pravidlá, súvisiace s nájmom bytu, pre ktoré doposiaľ platila právna úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku. Osobitosťou nového zákona o krátkodobom nájme bytu je, že poskytuje možnosť zvýšenej ochrany prenajímateľa prostredníctvom nových pravidiel, avšak  len v prípade, ak sa prenajímateľ zaregistruje na príslušnom daňovom úrade. Registrácia je povinná samozrejme len vtedy, ak už nie ste na daňovom úrade zaregistrovaný z titulu inej činnosti - napríklad pri živnosti.

LEGAL NEWS: Majetok v spoločnom vlastníctve a jeho vyporiadanie.

V mnohých prípadoch v živote dochádza k situácii, kedy sa stanú spoločnými vlastníkmi tej istej nehnuteľnosti  viaceré osoby. Typickým príkladom je získanie podielu na základe dedičského konania, kedy sa vlastníkom nehnuteľnosti stáva osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva a k nej „pribudne“ dedič, ktorý sa stáva jej spoluvlastníkom. V povedomí vlastníkov sa niekedy zdá takáto situácia „patová“, avšak platné právo pozná viacero možností, ako podielové spoluvlastníctvo vyporiadať.

LEGAL NEWS: Daňové licencie vs. čo robiť s nefunkčnou firmou

Množstvo podnikateľov reaguje na zavedenie tzv. daňových licencií úvahami o zredukovaní počtu obchodných spoločností, ktoré prevádzkujú, ako aj úvahami o zrušení tzv. mŕtvych spoločností, t.j. tých, ktoré reálne nevykonávajú svoj predmet činnosti a sú v „zálohe“ pre prípad potreby.

LEGAL NEWS: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch pri dopravnej nehode a povinné zmluvné poistenie

Rozhodovacia prax súdov v Slovenskej republike je pomerne nejednotná v otázkach krytia náhrady nemajetkovej ujmy z prostriedkov povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Ide o situáciu, kedy sa napr. pozostalí domáhajú  náhrady nemajekovej ujmy v peniazoch, ktorú utrpel ich rodinný príslušník pri dopravnej nehode, ktorú zavinil niekto iný.
«zobraziť 2 z 3 strán»