K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

PRÁVO NA MIERU

Právne služby bývajú často pre potenciálnych klientov neadresné a príliš všeobecné.

Práve z tohto dôvodu sme pristúpili k ponuke typizovaných služieb AKMN LEGAL, pričom ich  cieľom je byť čo najbližšie potrebám našich klientov a ponúkať služby, ktoré skutočne potrebujú pre svoj business. 

Ponuka našich právnych služieb je teda vždy ušitá na mieru, keďže našim zámerom je poskytovať právne služby tak blízko potrebám klientov, ako je to len možné.

Výhodou týchto služieb je oveľa lepšia orientácia klientov a partnerov v ponukách právnych služieb. Každý klient, ktorému pripravíme "PRÁVO NA MIERU" vopred presne vie, aký je obsah, rozsah a cena jemu poskytovaných právnych služieb a vyhne sa tak akýmkoľvek prekvapeniam a nepríjemnostiam

Obsah jednotlivých balíkov služieb vychádza z našich dlhoročných skúseností a predstavuje pre každého klienta pokrytie nevyhnutnej právnej agendy.

Práve prostredníctvom typizovaných služieb AKMN LEGAL,ktoré  vieme vždy prispôsobiť špecifikám našich partnerov, navyše v kombinácii so službou WEB PRÁVNIK k sme schopní plnohodnotne nahradiť interné ľudské zdroje spoločnosti, pokryť každodenné potreby právnej agendy a šetriť finančné zdroje našich klientov.

S obsahom každého balíka služieb sa zoznámite kliknutím na ich názov v sekcii PRÁVO NA MIERU.

Na každý balík služieb Vám radi pripravíme individualizovanú cenovú ponuku. Vašu žiadosť adresujte na office@akmnlegal.sk.