K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

BUSINESS START

BUSSINES START je typizovanou službou AKMN LEGAL, zameranou na uľahčenie vstupu do podnikateľskej sféry, pričom jeho obsahom je podpora pri vytváraní právneho rámca pre výkon podnikateľskej činnosti. Tím akmn na základe Vašich požiadaviek zabezpečí komplexnú právnu administratívu pri vytvorení obchodnej spoločnosti, resp. začatí podnikania na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. Začínajúcim podnikateľom, novým investorom resp. podnikateľom, ktorí menia svoju právnu formu tak odpadne množstvo starostí pri svojom štarte. Registráciou spoločnosti v obchodnom alebo inom registri však služby našej advokátskej kancelárie nekončia!

Základná náplň služby:

  1. Právne poradenstvo pri výbere najvhodnejšej formy podnikajúceho právneho subjektu začínajúcim podnikateľom , zahraničným a domácim investorom
  2. Príprava kompletnej administratívy pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti, resp. inej formy podnikania
  3. Registrácia spoločnosti
  4. Zabezpečenie základného daňového poradenstva
  5. Základné pracovnoprávne poradenstvo
  6. Právne poradenstvo v oblasti registrácie ochrannej známky a domény

Forma poskytovania služby:

  1. tím AKMN LEGAL  zabezpečí všetky registračné a iné úkony na základe osobitného plnomocenstva po predchádzajúcej dohode s klientom

Výhody služby

Výhodou služby BUSSINES START je najmä bezproblémová, profesionálna a rýchla podpora pri začatí Vašich podnikateľských aktivít, čím získate už pri štarte silného partnera, ktorý Vás vhodným spôsobom usmerní a eliminuje riziká, ktoré v sú v podnikateľskom prostredí často prehliadané.

Cena služby BUSSINES START

Cena za službu BUSSINES START sa určuje ako jednorazová odmena za sumár služieb po vzájomnej dohode s klientom tak, aby reflektovala charakter požiadaviek klienta ako aj legislatívne požiadavky súvisiace s konkrétnym druhom podnikateľskej činnosti. Službu  je možné individualizovať a kombinovať s inými typizovanými alebo jednorazovými službami AKMN LEGAL. Kontaktujte nás na e-mailovú adresu office@akmnlegal.sk a my Vám radi pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny tejto služby, prípadne odporúčíme vhodnú kombináciu právnych služieb tak, aby plne korešpondovala s Vašimi požiadavkami.Opýtajte sa na službu Bussines start


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.