K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Pracovné právo

PRACOVNÉ PRÁVO je službou akmn, zameranou na poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Pri súčasnej koncepcii pracovného práva na Slovenskou, s výraznou ochranou práv zamestnanca je usporiadanie pracovnoprávnych vzťahov klienta kľúčovou záležitosťou. Tím akmn v spolupráci s klientom zabezpečí správne nastavenie všetkých pracovnoprávnych procesov, tak v súkromnej ako aj verejne sfére.

Základná náplň služby:

 1. Analýza pracovného prostredia z pohľadu všeobecne záväzných predpisov pracovného práva
 2. Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva ad hoc (okamžité konzultácie aktuálne vzniknutých situácií) 
 3. Komplexná príprava interných pracovnoprávnych dokumentov a interných smerníc
 4. Nastavenie pracovnoprávnych procesov 
 5. Príprava kľúčových pracovnoprávnych dokumentov skončenia pracovného pomeru, pracovné zmluvy atd. )
 6. Zastupovanie zamestnávateľov pred orgánmi kontroly a dozoru ( inšpektorát práce atd. )

Forma poskytovania služby:

 1. web právnik ako individualizovaná forma poskytovania právnych služieb AKMN LEGAL môže byť súčasťou služby PRACOVNÉ PRÁVO. Jej obsahom je :
  • zadanie požiadavky na službu formou e-mailu
  • reakcia na Vaše zadanie v priebehu 60 minút, s uvedením celkového času vyriešenia Vášho zadania
  • pri štandardných zadaniach (závisí od vstupných informácií klienta) celková doba spracovania a odovzdania výstupu nepresiahne 12 hodín
 2. osobná účasť právnika akmnn na interných a externých rokovaniach aj v priestoroch našej kancelárie alebo v priestoroch klienta
 3. telefonické poradenstvo podľa potreby

Výhody služby

Výhodou služby PRACOVNÉ PRÁVO je predovšetkým prevencia vzniku pracovnoprávnych sporov a korektné nastavenie a udržanie pracovnoprávnych vzťahov na pracovisku. Klient tak získava spoľahlivého partnera pri často každodennom riešení otázok v oblasti pracovného práva a zvyšuje tak aj vzdelanostnú úroveň interného manažmentu v otázkach personalistiky a miezd. Doplnkovou službou je aj účasť tímu akmn pri kolektívnych vyjednávaniach, vrátane tvorby a prípravy kolektívnych zmlúv ako aj pri riešení pracovnoprávnych sporov. 

Cena služby PRACOVNÉ PRÁVO

Cena za službu PRACOVNÉ PRÁVO sa určuje na základe vzájomnej dohode s klientom ako jednorazová odmena ( s dohodnutým rozsahom služieb, napr. príprava vzorov zmlúv, internej dokumentácie a pracovnoprávnych podaní ) alebo ako pravidelná mesačná odmena pri zadefinovaní dohodnutého rozsahu pravidelne poskytovaných služieb. Službu je možné individualizovať, obsahovo prispôsobiť požiadavkám klienta a kombinovať s inými službami akmn. Kontaktujte nás na e-mailovú adresu office@akmnlegal.sk a my Vám pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny tejto typizovanej služby.Opýtajte sa na službu Pracovné právo


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.