K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Právny audit

PRÁVNY AUDIT je výsostne odbornou službou AKMN LEGAL, určenou najmä pre akvizičné aktivity našich klientov. Jeho cieľom je predovšetkým hĺbkové posúdenie stavu posudzovaného subjektu z právneho hľadiska, čím sa zabezpečí eliminácia rizík klienta, spojených s kúpou akejkoľvek spoločnosti. Na základe právneho auditu dokáže náš klient racionálne vyhodnotiť nie len riziká, spojené s kúpu spoločnosti, ale aj náklady spojené s nadobudnutím práv v posudzovanej spoločnosti. Samozrejmou súčasťou právneho auditu je aj aktívna účasť právnikov akmn pri samotných transakčných rokovaniach a vypracovanie transakčných dokumentov. 

Základná náplň služby:

  1. Realizácia právneho auditu ( posúdenie korporátnej agendy, zmluvných vztahov, pracovnoprávnych vzťahov, úverových vzťahov, pohľadávok atd.)
  2. Vyhodnotenie interných rizík z pohľadu právnych vzťahov v posudzovanej spoločnosti
  3. Posúdenie a vyhodnotenie interných procesov v posudzovanej spoločnosti
  4. Analýza právnych rizík, vrátane vypracovania odporúčaní a plánu procesov pred realizáciou transakcie
  5. Komplexné transakčné poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku
  6. Zastrešenie transakčných rokovaní aj v anglickom jazyku
  7. Príprava transakčných dokumentov pri prevodoch akcií, prevodoch obchodného podielu, fúziách a akvizíciách
  8. Zastupovanie pred Centrálnym depozitárom SR, zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, vrátane Protimonopolného úradu SR 

Forma poskytovania služby:

  1. osobná účasť právnikov akmn na rokovaniach a audite na území SR alebo v zahraničí( v závislosti od dohody s klientom )
  2. vypracovanie záverečnej Due Diligence správy s konkrétnymi odporúčaniami a vyhodnotením zistených rizík

Výhody služby

Výhodou služby PRÁVNY AUDIT je úspora interných ľudských zdrojov klienta a väčšia efektivita pri vymáhaní pohľadávok už od okamihu ich splatnosti, ako aj získanie silného partnera, ktorý zabezpečí legálnosť a rýchlosť pri uplatňovaní nárokov klienta. Zabezpečovanie ekonomického a finančného auditu pri akvizíciách prostredníctvom zmluvných partnerov.

Cena služby PRÁVNY AUDIT 

Cena za službu PRÁVNY AUDIT sa určuje na základe vzájomnej dohode s klientom s ohľadom na časový a teritoriálny rozsah práce, ako aj ostatné faktory ( veľkosť spoločnosti, história a pod. ) Službu je možné individualizovať a kombinovať s inými službami AKMN LEGAL. Kontaktujte nás na e-mailovú adresu office@akmnlegal.sk a my Vám pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny tejto služby na základe nami vyžiadaných orientačných podkladov.Opýtajte sa na službu Právny audit


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.