K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Reality

REALITY predstavuje službu adresovanú predovšetkým pre realitné kancelárie a podnikateľov, venujúcich sa správe nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností a obchodovania s nimi. Jej obsahom je zastrešenie všetkých zmluvných vzťahov, ktoré môžu vzniknúť pri popísaných činnostiach. Prostredníctvom tejto služby získate pri vysoko konkurenčnom a klientsky orientovanom prostredí realitného businessu konkurenčnú výhodu, spočívajúcu v profesionálnom a rýchlom zastrešení právnych vzťahov medzi Vami a Vašimi klientami. Balík služieb REALITY môže byť z obsahového hľadiska zároveň " ušitý na mieru" Vašim potrebám s ohľadom na špecifický predmet Vášho podnikania.

Základná náplň služby:

 1. zmluvné vzťahy ( príprava a pripomienkovanie zmlúv o nájme a prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a iných právnych dokumentov, vrátane ich elektronickej archivácie )
 2. zastupovanie v správnom konaní ( stavebné povolenia, ohlásenia stavieb atd.)
 3. právne poradenstvo pri developerských projektoch
 4. príprava právnych analýz a stanovísk v oblasti práva nehnuteľností
 5. právne poradenstvo pri správe nehnuteľností ( správcovstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov )
 6. správa pohľadávok súvisiacich s realitnou činnosťou

Forma poskytovania služby:

 1. web právnik ako individualizovaná forma poskytovania právnych služieb akmn je súčasťou produktu Vaša firma. Jej obsahom je :
  • zadanie požiadavky na službu formou e-mailu
  • reakcia na Vaše zadanie v priebehu 60 minút, s uvedením celkového času vyriešenia Vášho zadania
  • pri štandardných zadaniach (závisí od vstupných informácií klienta) celková doba spracovania a odovzdania výstupu nepresiahne 12 hodín
 2. osobná účasť právnika AKMN LEGAL na interných a externých rokovaniach aj v priestoroch našej kancelárie alebo v priestoroch klienta

Výhody služby

Výhodou služby Vaša firma je najmä bezproblémová, profesionálna a rýchla podpora Vášho podnikania v širokom rozsahu, za vopred dohodnutých podmienok, pri zachovaní dohodnutej miery nákladov na právne služby.

Cena služby REALITY

Cena za balík služby REALITY sa určuje ako pevná mesačná odmena alebo jednorazová odmena po vzájomnej dohode s klientom tak, aby reflektovala rozsah Vášho podnikania, rozsah Vami určených a individualizovaných služieb a pokrytie Vašich potrieb. Ak máte záujem o túto službu, radi Vám na základe Vašej žiadosti, adresovanej na office@akmnlegal.sk pripravíme predbežnú ponuku ceny našej služby.Opýtajte sa na službu Reality


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.