K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Správa pohľadávok

SPRÁVA POHĽADÁVOK je produktom akmn určeným na komplexné efektívne spravovanie pohľadávok klientov a tým zlepšenie ich hospodárskej bilancie. Evidencia, správa a prípadné vymáhanie dlžných pohľadávok často zamestnávajú interný manažérsky tím, ktorý je tak časovo obmedzený na výkon svojich vlastných činností. Prostredníctvom našej služby preberáme zodpovednosť za administráciu Vašich pohľadávok od okamihu uplynutia ich splatnosti až do konečného vymoženia, resp. finálneho rozhodnutia o ich osude.

Základná náplň služby:

  1. Zabezpečenie komplexného manažmentu pohľadávok klienta
  2. Právne poradenstvo pri výbere najefektívnejšej formy vymoženia dlžných pohľadávok
  3. Príprava relevantnej právnej dokumentácie pri správe pohľadávok
  4. Priama komunikácia s dlžníkmi v procese vymáhania pohľadávok
  5. Zastupovanie klienta v procese vymáhania pohľadávky mimosúdnou cestou
  6. Zastupovanie klienta v prípadnom súdnom konaní
  7. Zabezpečenie núteného výkonu súdnych rozhodnutí v spolupráci s našimi zmluvnými súdnymi exekútormi
  8. Poradenstvo pri odpisovaní nevymožiteľných pohľadávok

Forma poskytovania služby:

  1. na základe dohody s klientom tím akmn zabezpečí na základe osobitného plnomocenstva vopred dohodnutý rámec právnych úkonov zameraných na efektívne vymoženie dlžných pohľadávok
  2. pravidelný mesačný reporting o stave každej pohľadávky s popisom vykonaných úkonov vo forme e-mailu alebo písomnej správy

Výhody služby

Výhodou služby SPRÁVA POHĽADÁVOK je úspora interných ľudských zdrojov klienta a väčšia efektivita pri vymáhaní pohľadávok už od okamihu ich splatnosti, ako aj získanie silného partnera, ktorý zabezpečí legálnosť a rýchlosť pri uplatňovaní nárokov klienta.

Cena služby SPRÁVA POHĽADÁVOK

Cena za službu SPRÁVA POHĽADÁVOK sa určuje na základe vzájomnej dohode s klientom s ohľadom na formu a druh pohľadávok. Službu je možné individualizovať a kombinovať s inými produktami akmn. Kontaktujte nás na e-mailovú adresu office@akmnlegal.sk a my Vám pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny tejto služby.Opýtajte sa na službu Správa pohľadávok


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.