K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

TENDER

TENDER je službou AKMN LEGAL, zameranou na prípravu účasti nášho klienta v tendroch, verejných výberových konaniach a verejných obstarávaniach. V mnohých prípadoch je správnosť a úplnosť tendrovej dokumentácie základným predpokladom úspechu klienta v takomto konaní. Právnici akmn majú dlhoročné skúsenosti s účasťou klientov v rôznych druhoch verejných, ako aj súkromných verejných súťažiach a dokážu správne vyhodnotiť všetky podmienky a riziká, súvisiace s prípravou celého procesu. Pri často meniacich zákonných podmienkach verejných obstarávaní a zložitosti podmienok účasti v nich je účasť skúsených právnikov v mnohých prípadoch nevyhnutnosťou.

Základná náplň služby:

 1. Analýza podmienok verejného obstarávania ( VO ), resp. verejnej súťaže( VS ) vrátane posúdenia splnenia podmienok účasti
 2. Spracovanie komplexnej ponuky podľa súťažných podkladov resp. inej dokumentácie z verejného obstarávania alebo verejnej súťaže, a to vrátane: 
  • Vypracovania zoznamu dokumentácie,
  • Zabezpečenia dokumentov na splnenie podmienok osobnej účasti a podmienok technickej a odbornej spôsobilosti (okrem tých, ktorých zabezpečenie je výlučne v gescii klienta ako napr. výpisy z registra trestov), 
  • výstupná kontrola ponuky pred jej podaním
  • zabezpečenie včasného podania ponuky,
  • spracovanie zmluvnej dokumentácie (obstarávaná zmluva, zmluvy o poskytnutí kapacít podľa § 27 a 28 zákona o verejnom obstarávaní a pod.) potrebnej ad hoc pre konkrétne obstarávanie alebo verejnú súťaž,
 3. Vypracovanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam v procese VO, VS
 4. Príprava súvisiacej dokumentácie (žiadosti o vysvetlenia a pod.)

Forma poskytovania služby:

 1. osobná účasť právnikov akmn v procese VO, VS
 2. písomné vypracovanie analýz, stanovísk a kompletnej dokumentácie

Výhody služby

Výhodou služby TENDER je najmä eliminácia rizík, súvisiacich s účasťou klienta v procese VO, VS a zabezpečenie správnosti a úplnosti celého procesu verejného obstarávania alebo verejnej súťaže pri súčasnou časovom odbremenení interného manažmentu klienta.

Cena služby TENDER

Cena za službu TENDER sa určuje na základe vzájomnej dohode s klientom s ohľadom časový rozsah prác pri príprave celého procesu. Službu je možné individualizovať, obsahovo prispôsobiť požiadavkám klienta a kombinovať s inými produktami AKMN LEGAL. Kontaktujte nás na e-mailovú adresu office@akmnlegal.sk a my Vám radi pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny tejto služby, prípadne doporučíme vhodný rozsah komplexných služieb.Opýtajte sa na službu Tender


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.