K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Vaša ambulancia

VAŠA AMBULANCIA je produktom určeným pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorého štruktúra pokrýva potreby zdravotníckych zariadení, od ambulancií všeobecného lekára až po fakultné nemocnice a ostatné zariadenia zdravotnej starostlivosti. Právnici akmn majú dlhoročné skúsenosti so špecifickými potrebami a požiadavkami jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, čo je vzhľadom na právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nespornou výhodou. Prostredníctvom tohto produktu dokáže akmn zabezpečiť okrem bežnej právnej agendy zdravotníckeho zariadenia aj efektívnu a účinnú ochranu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri jej samotnom poskytovaní, s dôrazom na prevenciu, výchovu a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

Základná náplň služby:

 1. zmluvná agenda zdravotníckeho zariadenia, vrátane administrácie verejných obstarávaní
 2. Komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 3. Administrácia sťažností na postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 4. Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 5. Právna obrana pri uplatnení nárokov z nesprávneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
 6. Zastupovanie v reparačných a satisfakčných sporoch, právne poradenstvo pri zabezpečovaní povinného poistenia zodpovednosti poskytovateľa za škodu spôsobenú nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti 
 7. Komplexná administrácia povolení na poskytovanie jednotlivých foriem zdravotnej starostlivosti
 8. Zastupovanie zdravotníckeho zariadenia vo vzťahu k zdravotným poisťovniam,
 9. Spracovanie interných predpisov (vrátane posudzovania otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov pri vedení zdravotnej dokumentácie a poskytovaní údajov z nej tretím osobám)

Forma poskytovania služby:

 1. web právnik ako individualizovaná forma poskytovania právnych služieb akmn je súčasťou produktu VAŠA AMBULANCIA. Jej obsahom je :
  • zadanie požiadavky na službu formou e-mailu
  • reakcia na Vaše zadanie v priebehu 60 minút, s uvedením celkového času vyriešenia Vášho zadania
  • pri štandardných zadaniach (závisí od vstupných informácií klienta) celková doba spracovania a odovzdania výstupu nepresiahne 12 hodín
 2. osobná účasť právnika akmnn na interných a externých rokovaniach aj v priestoroch našej kancelárie alebo v priestoroch zdravotníckeho zariadenia

Výhody služby

Výhodou služby VAŠA AMBULANCIA je najmä bezproblémová, profesionálna a rýchla podpora pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tímom právnikov, ktorí dôverne poznajú problematiku poskytovania zdravotnej starostlivosti a stávajú sa tak podporou manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Cena služby VAŠA AMBULANCIA

Cena za balík služby VAŠA AMBULANCIA sa určuje ako pevná mesačná odmena alebo jednorazová odmena za konkrétne výkony po vzájomnej dohode s klientom tak, aby reflektovala veľkosť zdravotníckeho zariadenia a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Produkt je možné individualizovať a kombinovať s inými produktami akmn. Ak máte záujem o túto službu, radi Vám na základe Vašej žiadosti, adresovanej na office@akmnlegal.sk pripravíme predbežnú a nezáväznú ponuku ceny našej služby.Opýtajte sa na službu Vaša ambulancia


Vaše meno * Správa *
Email *
Telefón *
  Opíšte kód z obrázka *
Chýba captcha kód
Údaje označené * sú povinné.