K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Vaša firma

VAŠA FIRMA predstavuje balík služieb na pokrytie skutočných potrieb Vašej obchodnej spoločnosti a Vášho podnikania. Obsahovo pokrýva základný rozsah právnych služieb a činností, ktoré Vám zabezpečia nerušený rozvoj Vášho biznisu, bez právnych rizík a bez starostí. Prostredníctvom tejto služby získate zároveň aj silného partnera pre manažment Vašej firmy. Služba Vaša firma môže byť z obsahového hľadiska zároveň " ušitá na mieru" Vašim potrebám s ohľadom na špecifický predmet Vášho podnikania.

Základná náplň služby:

 1. zmluvné vzťahy ( príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, vrátane ich elektronickej archivácie )
 2. pracovnoprávne vzťahy ( príprava a poradenstvo pri tvorbe a riešení pracovnoprávnych vzťahov, pri vzniku , trvaní a zániku pracovného pomeru ) 
 3. príprava a poskytovanie právnych analýz a stanovísk v oblasti predmetu Vášho podnikania
 4. príprava a pripomienkovanie interných riadiacich dokumentov ( smernice, nariadenia, rozhodnutia vedenia spoločnosti atd. )
 5. ochrana právneho postavenia štatutárnych zástupcov ( konateľov a členov predstavenstiev ) pri ich činnosti dovnútra a navonok vo forme poradenstva
 6. administrácia valných zhromaždení, zasadnutí dozorných rád a zasadnutí členov štatutárnych orgánov, vrátane ich evidencie a predkladania do registrov 
 7. zastupovanie a účasť na obchodných rokovaniach v prípade potreby
 8. projektový manažment ( účasť na príprave podkladov na projektoch, verejných obchodných súťažiach atd. )  

Forma poskytovania služby:

 1. web právnik ako individualizovaná forma poskytovania právnych služieb akmn je súčasťou produktu Vaša firma. Jej obsahom je :
  • zadanie požiadavky na službu formou e-mailu
  • reakcia na Vaše zadanie v priebehu 60 minút, s uvedením odhadovaného celkového času, ktorý si vyriešenie Vášho zadania vyžiada,
  • pri štandardných zadaniach (závisí od vstupných informácií klienta) celková doba spracovania a odovzdania výstupu nepresiahne 12 hodín
 2. telefonické konzultácie po vzájomnej dohode
 3. osobná účasť právnika akmnn na interných a externých rokovaniach

Doplnkové a osobitné služby:

Mimo základného rozsahu služieb pre Vás poskytne akmn aj ostatné súvisiace služby, ako je riešenie sporovej agendy, správa Vašich pohľadávok, asistencia pri kolektívnom vyjednávaní, riešenie pracovnoprávnych sporov, ako aj osobitné služby súvisiace s Vašim predmetom podnikania na základe vopred dohodnutých zmluvných podmienok.

Výhody služby:

Výhodou služby Vaša firma je najmä bezproblémová, profesionálna a rýchla podpora Vášho podnikania v širokom rozsahu, za vopred dohodnutých podmienok, pri zachovaní dohodnutej miery nákladov na právne služby.

Cena služby VAŠA FIRMA

Cena za balík služby akmn sa určuje ako pevná mesačná odmena po vzájomnej dohode s klientom tak, aby reflektovala rozsah Vášho podnikania, rozsah Vami určených a individualizovaných služieb a pokrytie Vašich potrieb. Ak máte záujem o túto službu, radi Vám na základe Vašej žiadosti, adresovanej na office@akmnlegal.sk pripravíme predbežnú ponuku ceny našej služby.