K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Pre občanov

Právo na súdnu a inú právnu ochranu je Ústavou garantovaným právom každého občana Slovenskej republiky. Často sa však táto ochrana stáva pre bežných ľudí nedostupnou, najmä z dôvodu predsudkov, či obáv z finančnej náročnosti služieb advokátov.

Jednou zo základných hodnôt AKMN LEGAL je DOSTUPNOSŤ PRÁVNYCH SLUŽIEB. Z tohto dôvodu je naša prvá konzultácia bezplatná a vždy sa pre každého klienta snažíme nájsť optimálny a efektívny model právnej pomoci tak, aby bol prístup k právu zachovaný v či najväčšom možnom rozsahu.

1. BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA:

V rámci osobného stretnutia je účelom bezplatnej konzultácie  usmerniť Vaše konanie v rôznych oblastiach spoločenských vzťahov tak, aby bolo z hľadiska práva  podľa možností bezvadné, a to v podobe právnych rád a odporúčaní. Ak by si situácia vyžadovala právne zastupovanie, ďalšie kroky budú vykonané v nadväznosti na našu vzájomnú dohodu.

2. UZATVÁRANIE ZMLÚV:

Clara pacta, boni amici" ( "jasné zmluvy, dobrí priatelia" )

Ak už pristúpite k uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy, spravidla z nej plynú nie len oprávnenia, ale aj právne povinnosti. Nie každý je schopný v spleti jednotlivých ustanovení odhadnúť riziká, ktoré sú s uzatvorením konkrétnej zmluvy spojené. V mnohých prípadoch sa problémy vyskytnú spravila až po jej podpise.

Našou úlohou je pôsobiť preventívne a upozorňovať klientov na možné riziká, spojené so vstupom do zmluvného vzťahu, či už je jej predmetom úver, pôžička, kúpa či predaj bytu alebo inej nehnuteľnosti, dielo, či iné právne vzťahy. Zmluvy vždy dôkladne posúdime, pripravíme, vysvetlíme jej obsah a podstatne tým znižujeme riziká akýchkoľvek problémov do budúcnosti.

Je to na Vás - venovať Váš čas predchádzajúcej konzultácii s právnikom je vždy výhodnejšie, ako následne riešiť problémy, spojené s právnou nevedomosťou. Koniec koncov, keď ochoriete, tiež vyhľadáte lekára, ktorý Vám poradí predtým, ako sa Váš zdravotný stav zhorší...

3. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY:

Pracovné právo je ďalšou zo špecializácií našej advokátskej kancelárie. Veľmi intenzívne vnímame nepomer  "sily" zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom. Strata práce má často veľmi negatívne dôsledky na život rodiny a zamestnanec často nevie, aké práva voči svojmu zamestnávateľovi má.

Tím AKMN LEGAL má z oblasťou pracovnoprávnych vzťahov dlhoročné skúsenosti. V mnohých prípadoch sme sa venovali sporom, vyplývajúcich z neplatného skončenia pracovného pomeru, problematike pracovných zmlúv a rôznych nárokov plynúcich z uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.

Túto problematiku riešime vždy veľmi citlivo a dôsledne posudzujeme každý prípad vo všetkých jeho aspektoch tak, aby bola ochrana zamestnanca účinná, ale zároveň korektná voči zamestnávateľovi - nikdy neviete - kedy sa v budúcnosti s Vašim zamestnávateľom opäť stretnete a slušné a správne jednanie Vám dvere na trhu práce nikdy nezatvorí.

4. NÁROKY Z NESPRÁVNEHO POSKYTNUTIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je Ústavou SR garantované právo každého občana. Osobitnou otázkou je, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, t.j. či boli lekárom vykonané všetky dostupné úkony, smerujúce k záchrane života a zdravia pacienta.

AKMN LEGAL, ako jedna z mála advokátskych kancelárií má rozsiahle praktické skúsenosti s medicínskym prostredím a zastupovaním pacientov, ktorí majú pochybnosti  o správnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Zastupovanie vo veciach nárokov z nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti si vyžaduje znalosť osobitných postupov pri uplatňovaní práv pacientov, z tohto dôvodu pristupujeme k jednotlivým prípadom s veľkou zodpovednosťou.

Opodstatnenosť prípadných nárokov konzultujeme aj prostredníctvom našich odborníkov - lekárov a znalcov  a  na základe ich odborného názoru v spolupráci s klientom volíme najefektívnejšiu formu právnych postupov za účelom dosiahnutia náhrady škody, náhrady nemajetkovej ujmy a ochrany osobnosti.

5. MAJETKOVÉ SPORY, VYSPORIADANIE SPOLUVLASTNÍCTVE

Spory o majetok vznikajú z rôznych právnych skutočností alebo udalostí, či už je to rozvod manželstva, dedičstvo alebo snaha o usporiadanie majetkových vzťahov z dôvodu rozhodnutia vlastníkov.  Správne a spravodlivé usporiadanie vlastníckych a majetkových vzťahov môže mať zásadný význam pre život a pomery zainteresovaných osôb.

AKMN LEGAL poskytuje klientom okrem základného poradenstva aj komplexné zastrešenie všetkých zmluvných vzťahov a celého procesu vysporiadania majetkových pomerov spoluvlastníkov, vždy objektívne, efektívne a s maximálnou diskrétnosťou.

6. INÉ PRÁVNE VZŤAHY

AKMN LEGAL je pripravená pre svojich klientov zabezpečiť pomerne široký rozsah právnej pomoci v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, trestného a správneho práva.

Aj v prípade, ak by sme sami nedisponovali potrebnými skúsenosťami a znalosťami, nikdy nevystavujeme klienta riziku neúspechu len z tohto dôvodu a vzhľadom na naše partnerské vzťahy s inými odborníkmi hľadáme také riešenie, ktoré zabezpečí klientovi profesionálne zvládnutie jeho požiadaviek.

7. CENA NAŠICH SLUŽIEB

V rámci bezplatnej konzultácie Vás vždy vopred informujeme o predpokladanej cene služieb tak, aby Vás nečakalo žiadne nepríjemné prekvapenie v podobe vysokých súm za našu pomoc. Rozhodnutie bude vždy na Vás - našou úlohou je nájsť efektívny spôsob našej činnosti tak, aby bolo finančné zaťaženie pre Vás čo najnižšie.