K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Referencie

- zastupovanie zahraničného investora v oblasti reality development:

 • spracovanie akvizičnej dokumentácie vrátane úpravy vzťahov medzi akcionármi na báze akcionárskej dohody,
 • prispôsobenie nastavenia aktuálne existujúcej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby novým pomerom po vstupe nového akcionára,
 • riešenie protimonopolnej problematiky, zabezpečenie corporate agendy v súvislosti s realizáciou projektu
 • vytvorenie štandardizovaného modelu pre prenajímanie nebytových priestorov budovy s ohľadom na požiadavky financujúcej banky (zmluvy o budúcej zmluve a nadväzné nájomné zmluvy v štandardizovanej podobe a následné zastupovanie klienta pri rokovaniach o konečnom obsahu zmlúv s potenciálnymi nájomcami).

- zastupovanie obchodných spoločností ( private equity )

 • príprava realizačných zmlúv o dielo,
 • príprava následných nájomných a iných zmlúv z hľadiska zamýšľaného optimálneho  fungovania systému z pohľadu nákladov a daňového zaťaženia,
 • zabezpečenie zodpovedajúcej corporate agendy,
 • poskytovanie konzultácií manažmentu spoločnosti,
 • zabezpečovanie komplexného právneho servisu v súvislosti s dodávkami všetkých technológií (materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení),
 • právny servis pri kolaudácii,
 • zabezpečovanie komplexného právneho servisu pri súbežne realizovaných akvizíciách iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

- zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 • zabezpečovanie komplexnej právnej agendy zdravotníckych zariadení,
 • start-up projekty v oblasti zdravotníctva

- zastupovanie a právne poradenstvo v oblasti pracovnej zdravotnej služby

 • právne poradenstvo, due diligence
 • zmluvná a akvizičná agenda

- green field projekty v oblasti IT a Telekomunikácií

 • problematika elektronických komunikácií a retransmisie
 • e-commerce
 • autorkoprávna ochrana software
 • právne poradenstvo v procese prideľovania licencií a EULA
 • poradenstvo a konzultácie SaaS riešení
 • poradenstvo pri start-up projektoch v oblasti IT

 

Poznámka:

V rámci referencií uvádzame len niektoré realizované služby, bližšie informácie Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí, resp. na základe Vášho vyžiadania, pri zachovaní pravidiel obchodného tajomstva a dôvernosti informácií medzi klientom a advokátskou kanceláriou.