K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Služby AKMN LEGAL

 

Vážení partneri a budúci klienti,

 

vitajte na stránke advokátskej kancelárie AKMN LEGAL a dovoľte mi, aby som Vás krátko oboznámil s našou činnosťou a službami.

Právny tím AKMN LEGAL má svoje kancelárie  v Bratislave a v Košiciach, čím dokáže vyhovieť potrebám klientov a partnerov kdekoľvek na Slovensku.  Pomerne široký rozsah našich služieb je určený pre :

OBČANOV s cieľom umožniť všetkým kategóriám obyvateľstva prístup k právu, čo predstavuje jednu z vízí našej kancelárie. Veríme, že právo má slúžiť ľuďom a našou úlohou je poskytnúť širokému spektru klientov profesionálnu pomoc.

PODNIKATEĽOV so zámerom podporiť prostredníctvom rýchleho, kvalitného a efektívneho serisu a zabezpečeniu dennej agendy úspech a rozvoj aktivít našich partnerov a klientov. Aj z toto dôvodu sme vytvorili typizované balíky služieb vo forme " práva na mieru" - s cieľom poskytovať služby, ktoré sú pre podnikateľov naozaj potrebné.

INŠTITÚCIE, orgány štátnej správy a územnej samosprávy, zdravotnícke zariadenia, pre ktoré dokážeme zabezpečiť všetok potrebný rozsah právnych služieb, ako plnohodnotnú náhradu interných zamestnancov - pri zachovaní vysokej kvality jednotlivých činností. Dokážeme tak pomôcť s efektívnym manažmentom nákladov každej inštitúcie.

Osobitnú kategóriu služieb predstavuje MEDICÍNSKE PRÁVO, ktorému sa venujeme ako jedna z mála advokátskych kancelárií dlhodobo a máme s touto oblasťou rozsiahle praktické skúsenosti. Zabezpečujeme právnu agendu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti avšak venujeme sa aj otázkam a sporom, ktoré vznikajú z nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Naše právne služby poskytujeme v súlade s HODNOTAMI AKMN LEGAL, s úctou k právu, neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu našich služieb - vždy s orientáciou na Vás - partnerov, klientov a širokej verejnosti.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu a verím, že s našimi výsledkami, spôsobom akým komunikujeme a poskytujeme služby budete spokojní - sme tu len pre Vás.

 

Mgr. Maroš Nešťák
advokát a Managing partner AKMN LEGAL