K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Pre inštitúcie

Právny tím AKMN LEGAL poskytuje svoje služby aj pre orgány štátnej správy, orgány samosprávy a ostatné štátne inštitúcie. Právne služby AKMN LEGAL dokážu často plnohodnotne nahradiť, resp. vhodným spôsobom  doplniť interných zamestnancov jednotlivých inštitúcií, čím dochádza k výraznej úspore finančných prostriedkov pri zachovaní maximálnej kvality služieb a eliminácií rizík, spojených s ich každodennou činnosťou.

Medzi najčastejšie činnosti, vykonávané v prospech inštitúcií patrí najmä:

 • Komplexné zastrešenie sporovej agendy inštitúcie
 • Problematika pracovného práva a pracovnoprávnych sporov( služba PRACOVNÉ PRÁVO )
 • Problematika verejných obstarávaní a verejných obchodných súťaží ( služba TENDER )
 • Komplexné zastrešenie zmluvnej agendy, vrátane prípravy a pripomienkovania 
  jednotlivých zmluvných prípadov v oblasti obchodného a občianskeho práva
 • Zastupovanie inštitúcií v správnom ( administratívnom ) konaní
 • Spravovanie pohľadávok, vrátane efektívneho procesu ich vymáhania
  ( služba SPRÁVA POHĽADÁVOK )

FORMA POSKYTOVANIA SLUŽBY :

 1. WEB PRÁVNIK ako individualizovaná forma poskytovania právnych služieb  AKMN LEGAL je súčasťou produktu Vaša firma. Jej obsahom je:
  • zadanie požiadavky na službu formou e-mailu
  • reakcia na Vaše zadanie v priebehu maximálne 60 minút, s uvedením odhadovaného celkového času, ktorý si vyriešenie Vášho zadania vyžiadapri štandardných zadaniach  (závisí od vstupných informácií klienta)
  • celková doba spracovania a odovzdania výstupu nepresiahne 12 hodín
 2. telefonické konzultácie v dohodnutom čase po vzájomnej dohode
 3. osobná účasť právnika AKMN LEGAL na interných a externých rokovaniach 

VÝHODY SLUŽBY

Výhodou služby Vaša firma je najmä bezproblémová, profesionálna a rýchla podpora každodennej činnosti inštitúcie, za vopred dohodnutých podmienok, pri zachovaní dohodnutej miery nákladov na právne služby.

CENA SLUŽIEB

Cena za právne služby AKMN LEGAL sa určuje ako pevná mesačná odmena alebo hodinová odmena po vzájomnej dohode s klientom. Rozsah činností a právnych služieb je vždy „ ušitý na mieru „ tak, aby reflektoval rozsah Vami určených a individualizovaných služieb a pokrytie Vašich každodenných  potrieb.

Ak máte záujem o naše služby, radi Vám na základe Vašej žiadosti, adresovanej na office@akmnlegal.sk pripravíme predbežnú cenovú ponuku. Rozhodnutie bude na Vás.