K aktuálnej téme - Aktívna živnosť a ochrana verejného záujmu ( LEGAL NEWS 2/2016) Tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti v súčasnosti rezonuje téma porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prebiehajú rozsiahle diskusie, či je „aktívne“ živnostenské oprávnenie verejného funkcionára dôvodom na uloženie sankcií, ktoré z označeného zákona vyplývajú.  
Nelegálne zamestnávanie z pohľadu inšpekcie práce ( LEGAL NEWS 1/2016)Problematika nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je za obdobie posledných dvoch rokov mimoriadne diskutovanou témou, a to najmä z pohľadu štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ktorý sa realizuje vo forme inšpekcie práce. Jej predmetom je okrem iného aj dozorovanie právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, čo je praktickým dôsledkom skutočností, že pri stále menej liberálnych pracovnoprávnych predpisoch sa mnohí zamestnávatelia snažia hľadať cesty ako v čo najväčšej možnej miere eliminovať mzdové náklady svojich zamestnancov a zabezpečiť tak svojim obchodným spoločnostiam či podnikom aspoň primeranú úroveň zisku. Niet pochýb o tom, že medzi úlohy štátu v tejto oblasti patrí aj ochrana práce, ochrana zamestnancov, avšak kontrolná činnosť Inšpektorátov práce má a musí mať svoje zákonné limity a obmedzenia a podľa nášho názoru, úlohou štátu je okrem iného pri výkone kontrolnej činnosti pôsobiť predovšetkým preventívne a vytvárať také legislatívne predpoklady, aby k porušeniu ustanovení o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nedochádzalo, resp. nemuselo dochádzať. Cieľom kontrolnej činnosti štátu naopak nemá byť umelé kreovanie situácií zo strany orgánov štátnej moci, ktorých jediným účelom je uloženie pokuty zamestnávateľovi, bez opory takéhoto postupu v právnych normách, platných a účinných v Slovenskej republike.

Pre podnikateľov

Uvedomujeme si, že v dnešnom čase a náročnom podnikateľskom prostredí je nesmierne zložité dosiahnuť úspech a udržateľný rozvoj. Z tohto dôvodu sa vždy snažíme poskytovať našim partnerom a klientom také služby, ktoré skutočne potrebujú a pomáhajú im dosahovať vytýčené ciele.

Aj z tohto dôvodu sú služby AKMN LEGAL individualizované podľa odvetvia pôsobenia našich klientov - vždy sa snažíme pochopiť business, ktorému pomáhame a stávame sa tak relevantnou podporou každého podnikania.

Podrobnosti o právnych službách pre podnikateľov nájdete v sekcii PRÁVO NA MIERU.

PREČO SI VYBRAŤ AKMN LEGAL

Pomáhame s orientáciou v právnom prostredí slovenského právneho systému domácim aj zahraničným podnikateľom a investorom na celom území Slovenskej republiky, s kanceláriami v Bratislave a v Košiciach.

Sme pripravení pomáhať ak začínate podnikať ( BUSINESS START ),

priebežne zabezpečíme dennú právnu agendu Vašej spoločnosti ( VAŠA FIRMA ),

pomôžeme pri akvizíciách ( PRÁVNY AUDIT ),

podporíme Vás pri verených obstarávaniach a  obchodných súťažiach ( TENDER )

dokážeme efektívne spravovať Vaše pohľadávky ( SPRÁVA POHĽADÁVOK )

postarať sa o pracovnoprávnu agendu ( PRACOVNÉ PRÁVO )

či pomôžeme s realitnými obchodmi ( REALITY )

Naše služby poskytujeme vždy v súlade s hodnotami AKMN LEGAL, ktoré v našom ponímaní a v ponímaní managing partnera, Mgr. Maroša Nešťáka, znamenajú REÁLNY VÝKON ADVOKACIE - vždy zamerané na Váš úspech.

CENA SLUŽIEB

Cena jednotlivých služieb sa odvíja od viacerých faktorov, vždy sa snažíme zohľadniť Vaše reálne možnosti a potreby, pri zachovaní dostupnosti právnych služieb. Kontaktujte nás na adresy uvedené v sekcii KONTAKT alebo e-mailom a my Vám radi pripravíme nezáväznú ponuku právnych služieb.